Projekty UE

PROJEKT NR POIR.02.03.02-04-0031/20

 

Synco Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Spółka komandytowa realizuje projekt pn. „Opracowanie innowacyjnych rurociągów preizolowanych na zlecenie firmy SYNCO Sp. z o.o., Sp. K.” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

WEJŚCIE SYNCO SP. Z O.O. SP. K. NA RYNKI ZAGRANICZNE POPRZEZ UDZIAŁ W TARGACH

 

SYNCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.