MONTAŻ RUROCIĄGU PREIZOLOWANEGO PEX

Wyjątkowa elastyczność

Rury SYNCOPEX®  układane są w płytkich wykopach z możliwością̨ natychmiastowego zasypania ułożonych odcinków i bez konieczności przeprowadzenia prób szczelności. Świetna elastyczność rurociągów umożliwia omijanie przeszkód w gruncie bez stosowania kolan i łuków oraz jego swobodne rozwijanie.

Wykop powinien być prowadzony tak, aby zapewnić przepisowe przykrycie rur. Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. Dla uproszczenia układania przewodu rurowego bezpośrednio ze zwoju, zaleca się składowanie wykopanego gruntu po jednej stronie wykopu.

Przykład montażu rurociągu zespolonego pięcio przewodowego długości 200mb zrealizowanego w temperaturze -3oC.

Złącza

W systemie SYNCOPEX stosujemy złącza skręcane zaciskowe, do montażu których potrzebne są jedynie podstawowe narzędzia monterskie, takie jak: klucz monterski i piłka do cięcia np.drewna.

Przykład połączeń różnych typów złączy WIPEX

Próba szczelności rurociągów preizolowanych PEX

Same rurociągi nie wymagają próby szczelności, ale ze względu na połączenia przewodów i elementy towarzyszące instalacjom wodnym zaleca się wykonanie próby ciśnieniowej w następujący sposób:
– rurociąg w ziemi przysypać piaskiem zostawiając odkryte miejsca połączeń wzdłużnych lub trójnikowych jeżeli takie znajdują się na trasie rurociągu,
– instalację napełnić wodą i starannie odpowietrzyć oraz dokonać kontroli połączeń,
– następnie zwiększyć ciśnienie do wartości 1,5 ciśnienia roboczego. Takie ciśnienie utrzymywać przez 30 minut, w tym czasie ze względu na elastyczność rur przewodowych PEX ciśnienie w instalacji może obniżyć się o około 10% – spadek ten jest naturalną reakcją. – po tym okresie należy zredukować ciśnienie w instalacji o połowę – stan ten powinien być utrzymany przez około 90 minut. W tym czasie należy obserwować połączenia, aby odnaleźć ewentualne przecieki. Po redukcji ciśnienia, na skutek obkurczania się rur, ciśnienie w instalacji powinno lekko wzrosnąć, a następnie (jeżeli instalacja jest szczelna) ustabilizuje się na nieco wyższym poziomie.
– jeżeli po 90 minutach ciśnienie nie spadnie – instalacja jest szczelna.