PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ RUROCIĄGÓW PREIZOLOWANYCH

Roboty ziemne

Rury SYNCOPEX®  układane są w płytkich wykopach z możliwością̨ natychmiastowego zasypania ułożonych odcinków i bez konieczności przeprowadzenia prób szczelności. Świetna elastyczność rurociągów umożliwia omijanie przeszkód w gruncie bez stosowania kolan i łuków oraz jego swobodne rozwijanie.

Wykop powinien być prowadzony tak, aby zapewnić przepisowe przykrycie rur. Rurociąg należy układać na podsypce piaskowej grubości 10cm. Dla uproszczenia układania przewodu rurowego bezpośrednio ze zwoju, zaleca się składowanie wykopanego gruntu po jednej stronie wykopu.

Układanie rurociągu

Rury preizolowane SYNCOPEX można układać w wykopie bezpośrednio ze zwoju, aż do długości 100mb. Podczas rozwijania należy uważać, aby obudowa nie została uszkodzona przez ostre przedmioty. Termiczne zmiany długości rury roboczej PEX kompresują się w ramach systemu.

Zasypanie wykopu

Ułożony w wykopie rurociąg należy obsypać warstwą piasku grubości 15cm z jednoczesnym zagęszczeniem. Na zagęszczonej obsypce ułożyć taśmy sygnalizacyjne z wkładką metalową. Pozostałą część wykopu można zasypać mechanicznie.

W trakcie układania rurociągu preizolowanego w wykopie należy zwracać uwagę, aby rura przewodowa była zabezpieczona zaślepką chroniącą rurę przewodową przed zanieczyszczeniami.

Nie są potrzebne punkty stałe ani kompensatory. Nie należy dopuścić do zasypywania końcowej warstwy wykopu gruntem z zawartością kamieni itp.