Zestawienie porównawcze strat ciepła rurociągów preizolowanych w odniesieniu do systemu SYNCOPEX

Jak wykazuje dotychczasowa praktyka, w pracach projektowych sieci przesyłowych c.o. i c.w.u przyjmuje się założenie doboru średnic rurociągów uwzględniając zapotrzebowanie w energię cieplną i ciepłą wodę oraz opory przepływu nie analizując ważnego czynnika eksploatacyjnego jakim jest skuteczność termiczna rurociągów.

Wobec stałego wzrostu cen produkcji energii cieplnej i ciepłej wody, zasadniczą funkcją ograniczającą koszty użytkowników powinno stanowić projektowanie ekonomicznych sieci przesyłowych o najmniejszych stratach ciepła na przesyle unikając nadmiernego przekazywania energii w grunt w którym posadowione są rurociągi.

SYNCOPEX to rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw tym problemom. Zespolone systemy rurociągowe pozwalają na uzyskanie lepszych właściwości termoizolacyjnych.

Każdy asortyment przynosi poważne oszczędności przesyłu energii co prezentują poniższe tabele przy założeniach pracy rurociągów:

Sieć c.o – zasilenie 70 ºC, powrót 40 ºC
Sieć c.w.u – zasilenie 60 ºC, cyrkulacja 40 ºC

Tabela nr 1

porównanie strat ciepła 4-ech niezależnych rurociągów preizolowanych do konstrukcji rurociągów „SYNCOPEX” z czterema rurami w jednej obudowie.

 

ZALETY EKONOMICZNE NR1

 Średnica przykładowych rur pojedynczych w preizolacjiŁączna strata
ciepła rur
pojedynczych
Łączna strata
ciepła rur
poczwórnych
Zmniejszenie
strat ciepła
na przesyle
lp.
12525201632,114,655%
23232252035,214,758%
34040322040,816,660%
45050322043,019,355%
55050402545,219,457%
65050503247,519,559%
76363402548,619,660%
87575503252,422,5457%

Tabela nr 2

Porównanie strat ciepła dwóch niezależnych rurociągów preizolowanych z dwiema rurami przepływowymi do konstrukcji rurociągów „SYNCOPEX” z czterema rurami w jednej obudowie.

lp.Przykładowych rur podwójnych w jednej preizolacjiŁączna strata ciepła rur podwójnych W/mŁączna strata konstrukcji 4 rurowej Syncopex® W/mZmniejsenie strat ciepła na przesyle
1(2x32) (25+20)29,414,750%
2(2x40) (32+25)28,816,642%
3(2x50) (32+20)32,819,342%
4(2x50) (40+25)32,819,441%
5(2x50) (50+32)33,719,541%
6(2x63) (40+25)33,419,642%
7(2x75) (50+32)36,7421,56
  1. W związku z tym, że inne firmy produkujące rurociągi preizolowane prezentują straty ciepła w zakresie rur pojedynczych i dwóch rur roboczych w jednej obudowie jedynie w formie wykresów z których wynikają dane zbliżone do wartości SYNCOPEX-u, dlatego w tabelach zawarto wartości rur pojedynczych i podwójnych odpowiadające systemowi SYNCOPEX.
  2. Zawarte w tabelach wartości strat ciepła w zakresie czterech rur w jednej obudowie są wartościami techniczne potwierdzonymi i wynikającymi z badań oraz analiz dokonanych przez Zakład Fizyki Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie i odnoszą się do systemu „SYNCOPEX”.

Z podanych wartości strat ciepła rurociągów pojedynczych i podwójnych zarówno dla rurociągu SYNCOPEX jak i innych podobnych produktów, w porównaniu do systemu z czterema rurami przewodowymi w jednej obudowie systemu SYNCOPEX, wynika jednoznaczny fakt zalet ekonomicznych na przesyle energii dla użytkownika sieci. Dlatego rurociągi z czterema rurami roboczymi w jednej obudowie, według nowatorskiego projektu Synco, powinny znaleźć szerokie zastosowanie w projektach technicznych zarówno małych, jak i dużych inwestycji.

Zmniejszenie kosztów robót inwestycyjnych w wyniku stosowania wielorurowego systemu SYNCOPEX

Zastosowanie zespolonych wielorurowych rurociągów preizolowanych SYNCOPEX, poza oszczędnościami związanymi z ich eksploatacją i zmniejszonymi stratami ciepła na przesyle, pozwala zmniejszyć koszty z tytułu czynności związanych z robotami ziemnymi i montażem nawet do 75%. Dotyczy to w szczególności:

– robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopu i zasypki wykopu,
– wykonaniu podłoża i obsypki piaskiem,
– wywozu nadmiaru gruntu,
– odtworzeniu nawierzchni utwardzonych i trawników,
– montażu kosztownych zestawów izolacyjnych rozgałęźnych i wzdłużnych,
– montażu ochronnych przejść ściennych,
– montażu kapturów na końcach rurociągu.

 

Efektywność przesyłu czynnika grzewczego i ciepłej wody użytkowej oraz niskie koszty robót systemu SYNCOPEX, umożliwia jednostkom projektowym opracowanie rozwiązań technicznych spełniających oczekiwania inwestorów. By lepiej zobrazować zalety ekonomiczne rurociągów preizolowanych Synco, przedstawiamy poniżej przykład, ponieważ liczby mówią same za siebie najlepiej.

Porównawczy uzysk strat ciepła wynosi 30,8 W/m.

Do obliczenia wielkości uzysku rocznych strat ciepła i efektów jednego sezonu grzewczego przyjęto zasadę, że sieć c.o. jest czynna przez 7 miesięcy, a ciepła woda 12 miesięcy. Stąd do obliczeń rocznego uzysku 1 mb sieci przyjęto średni okres eksploatacyjny – 8 miesięcy:

 

30,8 KW/m x 24 godz x 31 dni x 8 m-cy = 183,3 KW/m

 

Koszt 1 Kw energii wynosi 0,379 zł przy koszcie oleju opałowego w wysokości 3,65 zł /1 litr.

Oszczędność kosztu zakupu oleju opałowego na 1 mb rurociągu zespolonego w okresie sezonu grzewczego wynosi:

 

183,3 KW x 0,379 zł = 69,47 zł/1 mb

 

Przy sieci o długości 100 mb, efekt ekonomiczny w okresie jednego sezonu grzewczego wynosi:

 

69,47 x 100 mb = 6.947 zł

 

Wartość oszczędności wyraża się zmniejszonym zakupem oleju opałowego w ilości około 1903 litrów!