Firma SYNCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA rozpoczęła realizację projektu pn. Wdrożenie do produkcji innowacyjnych rurociągów preizolowanych – E-SYNCO nr POIR.03.02.02-00-2767/21 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”


Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R


Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Celem projektu jest uruchomienie produkcji i wprowadzenie nowej i niestosowanej dotąd w branży innowacyjnej technologii produkcji rurociągów preizolowanych z wykorzystaniem innowacyjnej pianki polietylenowej sieciowanej chemicznie z folią PET-M.

Rozpoczęcie wytwarzania ww. produktów będzie możliwe poprzez realizację celu szczegółowego, jakim jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rurociągów preizolowanych z wykorzystaniem innowacyjnej pianki polietylenowej sieciowanej chemicznie z folią PET-M.


Celem długofalowym
projektu jest rozwoju firmy SYNCO.


W ramach projektu realizowane będą następujące zadania (harmonogram rzeczowy):

 

 1. Prace adaptacyjne hali;
 2. Zakup stołu montażowego do składania rury preizolowanej – długość 105 m;
 3. Zakup wciągarki nr I i wciągarki nr II;
 4. Zakup wciągarki nr III;
 5. Zakup rozwijarki do rur PEX wraz z pianką PE z PET-M;
 6. Zakup zwijarki rury preizolowanej;
 7. Zakup rozwijaka biernego rękawa izolacyjnego;
 8. Zakup piły do cięcia pianki izolacyjnej;
 9. Zakup stanowiska do przygotowanie rękawa izolacyjnego z pilotem;
 10. Zakup stanowiska do przygotowanie rury PEX wraz z izolacją;
 11. Zakup układu sterowania pracą poszczególnych zespołów;
 12. Zakup akcesoriów, narzędzi i prostych przyrządów.

 

Planowane efekty:

 

 • Liczba nabytych w ramach projektu środków trwałych – 27 szt.;
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1 szt.;
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1 szt.;
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku – 1 szt.;
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R – 1 szt.;
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1 szt.;
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) – 766 417,50 zł;
 • Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 1 szt.;
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.;
 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – 1 878 960,00 zł;
 • Redukcja ilości odpadów powstających w procesie produkcji – 80 kg/t.


Całkowita wartość Projektu wynosi:
1 733 150,00 zł


Łączna wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi:
1 703 150,00 zł

Dofinansowanie Projektu wynosi: 936 732,50 zł